"Tím nejkrásnějším dárkem není co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení. Nad takový dar není"

Dětský domov

Vloženo 21. 01. 2015

Poskytujeme komplexní péči:

 • diagnostickou
 • terapeutickou
 • preventivní
 • rehabilitační
 • ošetřovatelskou
 • výchovnou
 • pedagogickou

Složení ošetřovatelského personálu:

 • lékař - pediatr
 • klinický psycholog
 • zdravotní sestry s doplňujícím psychologickým a pedagogickým vzděláním
  (zaměřené na speciální pedagogiku a pedagogiku volného času)
 • rehabilitační pracovnice
 • ošetřovatelky, pěstounky, sanitárky

V rámci pedagogické činnosti spolupracujeme:

 • s mateřskou školou se speciálními třídami -
 • do městské mateřské školy jsou děti zařazovány na dopolední pobyt v rámci integrace dětí mezi děti z běžného rodinného prostředí
 • se základní školou a základní školou speciální
  • vydává rozhodnutí o zařazení dětí k povinné školní docházce včetně její realizace
  • vydává rozhodnutí o odkladu školní docházky
 • se speciálně -  pedagogickým centem
 • vydává rozhodnutí pro zařazení dětí do speciálních tříd při mateřské škole
  (logopedická třída, třída pro kombinovaná postižení)
 • pedagogicko -  psychologickou poradnou
 • zajišťuje psychologické vyšetření dětí potřebné pro odklad povinné školní docházky

Sociálně právní poradenství

Sociálně právní oblast zajišťuje kvalifikovaná sociální pracovnice, která spolupracuje:

 • s rodiči dětí svěřených do péče zařízení
 • s oddělením sociálně právní ochrany dětí, soudy, policií
 • s centry pro náhradní rodinnou péči
 • s žadateli o náhradní rodinnou péči

Řešení stížností:

Postup při řešení střížností je upraven v organizační směrnici: "Provozní řád Dětského domova Kamenice nad Lipou". Stížnosti lze podávat písemně nebo ústně k rukám ředitelky zařízení nebo při osobní návštěvě dětského domova písemně do knihy stížností vyvěšené v návštěvní místnosti (velká hala).

 

Copyright © 2013 ARPA-NET