"Tím nejkrásnějším dárkem není co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení. Nad takový dar není"

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Vloženo 16. 12. 2016
 • "Každé dítě je talentované, neopakovatelné a originální, ale všechny mají
  jedno společné - všechny potřebují lásku, náruč a pocit bezpečí."

  Poslání

  „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti:

  • které se ocitlo bez jakékoliv péče, bez péče přiměřené jeho věku nebo
  • jsou-li jeho život, příznivý vývoj či zdravotní stav ohroženy,
  • jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě,
  • které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. “ (dle zákona SPOD).

   Poskytujeme akutní a neodkladnou péči ohroženým dětem nepřetržitě po dobu 24 hodin.

   

  Cílová skupina:

  • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je zařízením sociálně právní ochrany, které poskytuje ochranu a pomoc dítěti dle zákona od 0 - 18 let, zpravidla však o ohrožené děti ve věku od 0 – 12 let.
  • Důvodem pro odmítnutí přijetí dítěte do zařízení jsou kapacitní důvody a akutní infekční nemoc dítěte.

  Cíle:

  • Kvalitně zajišťovat uspokojování základních životních potřeb umístěného dítěte.
  • Spolupracovat s rodinou, aby byl možný návrat dítěte do původní biologické rodiny.
  • Podporovat vztahy a kontakty s rodiči a příbuznými.
  • Spolupracovat s orgánem sociálně právní ochrany dítěte (dále OSPOD), případně s dalšími orgány či organizacemi.
  • Pokud návrat do původní biologické rodiny není možný zprostředkování náhradní rodinné péče. 

  Děti jsou do zařízení přijímány:

  • na žádost zákonného zástupce v rámci uzavřené dohody,
  • na žádost oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD),
  • na základě předběžného opatření.
  • na základě žádosti dítěte. 

  Dětem je zajištěna odborná péče:

  • zdravotní – zajišťována prostřednictvím smluvního dětského lékaře,
  • ošetřovatelská a rehabilitační – zajišťována odborným personálem zařízení,
  • výchovná a pedagogická - děti navštěvují MŠ a ZŠ v Kamenici nad Lipou,
  • diagnostická – zajišťuje psycholog zařízení.

  Výše uvedená péče je poskytována na bytových jednotkách centra a za úhradu dle Zákona o sociálně právní ochraně dětí. Od platby jsou osvobozeni rodiče, kteří doloží, že jsou na dávkách hmotné nouze.

   

Žádost o umístění dítěte do ZPDVOP 

Žádost OSPOD o umístění dítěte do ZDVOP

Dohoda o přijetí dítěte do ZPDVOP

Informovaný souhlas

Souhlas

Návštěvní řád

Postup při podávání a vyřizování stížností

Organizační struktura

Mapa Standardů kvality sociálně - právní ochrany

 

Copyright © 2013 ARPA-NET